Грижата за туристичка промоција и афирмација на Општина Чашка како составен дел од Туристичкиот информатор Македонија, „Македонија е интересна за туристите. Во Македонија треба да се престојува. Македонија треба да се види. Македонија едноставно треба да …

се доживее.„

Во примерокот за месец мај 2018 година, значајно место зафаќа Општина Чашка. Заложбите за промоција на Општина Чашка која нуди услови за развој на алтернативниот туризам е само мотив за зголемувањена бројот на туристите, љубителите на природата да ја посетат Општина Чашка.