Врз основа на член 62, став (10 ) од Законот за урбанистичко планирање (“Службен Весник на РСМ” бр.32/20, 111/23), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на РМ” бр.05/02), Градоначалникот на општина Чашка објавува:


СООПШТЕНИЕ


За организирање на јавен увид по УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г3.1 – ИНДУСТРИСКИ СЕРВИСИ, СЕРВИСИ ЗА ОДРЖУВЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, СЕРВИСИ ЗА РЕМОНТ НА ШИНСКИ ВОЗИЛА, СЕРВИСИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКА И ГРАДЕЖНА МЕХАНИЗАЦИЈА НА ДЕЛ ОД КП 378 КО ЧАШКА – ВОНГРАД, ОПШТИНА ЧАШКА


Јавниот увид ќе трае 15 дена, од 10.03.2024 до 25.01.2024година, на службената веб страна на општина Чашка (www.caska.gov.mk) и е-урбанизам.


Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења.