Врз основа на член 30 и 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.275/19,14/20,215/21, 99/22) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во врска со член 20-г од Закон за вработени во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и ( Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.14319 и 14/20) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/15), Градоначалникот на Општина Чашка објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 04/2023

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Општина Чашка за следните работни места

1.УПР0101Г03000 Референт за пресметување на комуналии,Одделение за финансиски прашања (1) извршител(и)

Општи услови

Посебни услови

Општи работни компетенции

Посебни работни компетенции

Распоред на работно време

Паричен нето износ на плата: 22.540,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2023 год. се: Албанец(ка) 1

ОПШТИНА ЧАШКА
Градоначалник,
Горан Стојановски, с. р.