1. Емилија Спировска-дипломиран инженер-архитект
    советник-архитект за просторно и урбанистичко планирање
  2. Горанчо Игнов-дипломиран градежен инженер
    советник за уредување на градежно земјиште
  3. Лена Балоска-основно образование
    кафекувар