Јавен увид по УП вон опфат на урбанистички план во КО Оморани – ОПШТИНА ЧАШКА

Врз основа на член 62, став (10 ) од Законот за урбанистичко планирање (“Службен Весник на РСМ” бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на РМ” бр.05/02), Градоначалникот на општина Чашка објавува: СООПШТЕНИЕза организирање на јавен увид по УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.3 – ВИКЕНД […]

Крводарителска акција за 21-ВИ АВГУСТ ДЕН НА ОПШТИНА ЧАШКА

Традиционално 21-ви август Денот на општина Чашка се одбележува со крводарителска акција. Најхуманите граѓани од оваа општина, почитувајки ги сите активни мерки и протоколи за заштита на јавното здравје даруваа 31 крвна единица. Крводарителската акција се одржа во организација на Црвен крст на РСМ Општинска организација Велес и Институтот за трансфузиона медицина, а помогнати од […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ

ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2021 ГОДИНА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ Се известуваат сите заентересирани лица кои сакаат да се ангажираат во спроведувањето на Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија,2021 година во својство на:• Реонски попишувачи и• Реонски инструктори.дека Јавниот конкурс […]

Проектна програма за изработка на урбанистички проект за КО Папрадиште

Согласно Член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ 32/20), се објавува одобрената ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.1 ЗГРАДИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ СО АПАРТМАНИ И СТУДИЈА НА ДЕЛ ОД КП 46 И ДЕЛ ОД КП 8 КО ПАПРАДИШТЕ, ОПШТИНА ЧАШКА […]

Проектна програма за изработка на урбанистички проект

Согласно Член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ 32/20), се објавува одобрената ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.3 ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ НА КП 1545/1, KП 1545/2 И КП 1543 КО ОМОРАНИ, ОПШТИНА ЧАШКА за увид […]

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.3 ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ НА КП 1545/1, KП 1545/2 И КП 1543 КО ОМОРАНИ, ОПШТИНА ЧАШКА

Почитувани граѓани, На 28.07.2021 година од страна на Градоначалникот на Општина Чашка донесена е Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.3 ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ НА КП 1545/1, KП 1545/2 И КП 1543 КО ОМОРАНИ, ОПШТИНА ЧАШКА под бр […]

Проектна програма за изработка на урбанистички проект

Согласно Член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ 32/20), се објавува одобрената ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г5.6 РИБНИЦИ НА КП 1560 КО НЕЖИЛОВО,ОПШТИНА ЧАШКА за увид на јавноста.

Известување за прекин во снабдување со електрична енергија

Почитувани, ЕВН известува дека поради зафати за санација на дефект на среднонапонска електрична мрежа, на ден 02.07.2021 година (петок), во периодот од 06:00 до 07:30 часот без електрична енергија ќе останат следниве места кои гравитираат на територија на општина Чашка: Витанци, Војнички мост, Војница, Бусилци, Долно Врановци, Врановски анови, Стари Град, Извор, Јасеново, Степанци, Смиловци, […]