Седма седница на Совет на општина Чашка

СЕДНИЦА НА СОВЕТ

Република Северна МакедонијаСовет на општина Чашка08-484/118.03.2022 година Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Чашка, донесе: РЕШЕНИЕЗА СВИКУВАЊЕ СЕДМА СЕДНИЦА НАСОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЧАШКА Претседателот на Советот на општина Чашка свикува 7-та седница на Советот на општина Чашка, која […]

ИНФОРМАЦИЈА за јавен повик за „Амбасадорки“ жени претприемачи

Општина Чашка ја потпиша декларацијата за подобрување и унапредување на положбата на женското претприемништво, имајќи ја предвид улогата на жената во современите економски процеси и ќе се залага за : • Создавање на поволно деловно опкружување и обезбедување поддршка за развој на претприемачкиот потенцијал на жените, со што ќе се придонесе кон развојот на постојните […]

ОБЈАВА за прибирање на понуди за распределба на линија за превоз на патници на територијата на Општина Чашка до територијата на Општина Велес и обратно

Врз основа на член 19 и член 23 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ брoj 68/2004; 127/2006; 114/2009; 83/2010; 140/2010; 17/2011; 53/2011; 6/2012; 23/2013; 120/2013; 163/2013; 187/2013; 42/2014; 112/2014; 166/2014; 44/2015; 97/2015; 124/2015; 129/2015; 193/2015; 37/2016; 71/2016; 64/2018; 140/2018) и „Службен весник на Република Северна Македонија бр. 275/19) и […]

Рурален доктор

Во 2022 година ЈУ ЗДРАВЕН ДОМ ВЕЛЕС започнува со спроведување на „ Програмата здравје за сите “, препознаена кај населението како рурален доктор со посета на руралните населени места. На 8 март 2022 година, вторник здравствениот тим од ЈУ Здравен дом Велес ќе биде во Еловец, Општина Чашка.Се известуваат жителите на населеното место Еловец дека […]

БЕСПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ НА РАК НА ГРЛО НА МАТКА

Во Општина Чашка во тек се бесплатни скрининг прегледи за рано откривање на рак на грло на матката кај женската популација. Прегледите се иведуваат во соработка со Министерство за здравство, Лекари специјалисти од Клиника за гинекологија и невладината UNFPA. Волонтерите на Црвен крст на Република Северна Македонија Општинска организација Велес се целосна логистичка поддршка за […]

Набавена техничка опрема во соработка со НАЛАС

Преку проектот „Промовирање и проширување на моделите за вклучување на малцинствата и другите ранливи групи во Западен Балкан“, кој го спроведува НАЛАС (мрежа на асоцијации на локални власти на југоисточна европа) во соработка со ЗЕЛС и здруженијата на локални власти од Западен Балкан, поддржан од ГИЗ – Германското друштво за меѓународна соработка, во име на […]