Врз основа на законските одредби за Пристап до информации од јавен карактер, Општина Чашка има предвидено: