ИЗВЕСТУВАЊЕ

Поради интервенции на електричната мрежа, на ден 28.04.2021 година без напојување со електрична енергија ќе бидат следниве населени места на територијата на општина Чашка: во периодот од 09:30 – 12:30 часот населените места нас. Чашка, Крива Круша, Голозинци, Еловец, Раковец, с. Чашка, Бањица, Отиштино, Мелница во периодот од 09:30 – 15:00 часот населените места Лисиче, […]

ОДЛУКА за избор на кандидат за вработување на административен службеник по Јавен Оглас 230/2020

Врз основа на чл.45 ст.1 од Закон за Административни службеници (Службен весник на Република Македонија бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018) и (Службен весник на РСМ бр. 275/2019 и 14/2020), Градоначалникот на општина Чашка, ја донесе следната: ОДЛУКАза избор на кандидат за вработување на административен службеник по Јавен Оглас 230/2020 За работно место- УПР0101В03000 […]

ОДЛУКА за избор на кандидат за вработување на административен службеник по Јавен Оглас 220/2020

Врз основа на чл.45 ст.1 од Закон за Административни службеници (Службен весник на Република Македонија бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018) и (Службен весник на РСМ бр. 275/2019 и 14/2020),Градоначалникот на општина Чашка, ја донесе следната: О Д Л У К Аза избор на кандидат за вработување на административен службеник по Јавен Оглас 220/2020 […]

ОБЈАВА број 01/2021 за продажба на движни ствари – сопственост на Општина Чашка по пат на електронско наддавање

Предмет на електронското јавно наддавање е продажба на движни ствари – сопственост на Општина Чашка, кои се продаваат, согласно Одлуката за давање на согласност за продажба на движни ствари сопственост на Општина Чашка – Автобуси донесена од Совет на Општина Чашка бр.08-148/10 од 31.01.2018 година. Целиот оглас можете да го погледнете и превземете овде.

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА за објект со намена Б5-Хотелски комплекси, на КП 456, КП 459 и КП 478, КО Согле, Општина Чашка

Почитувани граѓани, На 06.02.2020 година од страна на Градоначалникот на Општина Чашка донесена е Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА за објект со намена Б5-Хотелски комплекси, на КП 456, КП 459 и КП 478, КО Согле, Општина Чашка под бр 09-234/1 и истиот е доставен до Министерство за […]

Манифестација КОМПИРИЈАДА 2020

Манифестацијата КОМПИРИЈАДА 2020 е локална манифестација која обезбедува поддршка и промоција на локалните производители на локално и регионално ниво, и индиректно на национално ниво. Традиционално поддршката за оддржување на локална манифестација е придонес кон промоција на локалното земјоделско производство. Ова е егзистенцијален приход , но и дополнителен приход кој го обезбедуваат жителите во Горно и […]

Планска програма за изработка на урбанистички план вон населено место со намена А4.1-згради за времено сместување со апартмани и студија на дел од КП 46 и КП 8 КО Папрадиште, Општина Чашка

Согласно Член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ 32/20), се објавува одобрената Планска програма за изработка на урбанистички план вон населено место со намена А4.1-згради за времено сместување со апартмани и студија на дел од КП 46 и КП 8 КО Папрадиште, Општина Чашка, за увид на јавноста.

НОВ СОВРЕМЕН ПРОСТОР И ОПРЕМА ЗА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЧАШКА

Денес свечено беше пуштен во употреба новиот реновиран простор со комплетно нова опрема за Советот на општина Чашка, преку проектот „Подобрување на условите на Советот на Општина Чашка за поголема транспарентност и граѓанско учество во неговата работа” врз основа на Меморандумот за сосработка потпишан помеѓу Програмата за развој на Обединетите нации, УНДП и Општина Чашка […]

О Д Л У К А за избор на кандидат за вработување на административен службеник по Јавен Оглас 128/2020

Врз основа на чл.45 ст.1 од Закон за Административни службеници (Службен весник на Република Македонија бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018) и (Службен весник на РСМ бр. 275/2019 и 14/2020),Градоначалникот на општина Чашка, ја донесе следната: О Д Л У К Аза избор на кандидат за вработување на административен службеник по Јавен Оглас 128/2020 […]