СООПШТЕНИЕ

Се известуваат сите жители на општина Чашка дека овластени лица од Агенција за катастар на недвижности ќе вршат мерења и фотографирање на секоја куќа поединечно со цел да се воведе Адресен регистар на сите улици и куќни броеви на цела територија на општина Чашка. Согласно Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и […]

Одржана четврта форумска сесија

Локалната самоуправа – Чашка со соработка на УНДП и Швајцарската агенција за развој и соработка, а во рамките на проектот ,,Зајакнување на општинските совети“ ја одржа четвртата форумска сесија на 25.08.2020 (вторник) со почеток во 10:00 часот, локација сала на ООУ “Тодор Јанев” – населба Чашка. При оддржување на форумот се превземаа сите мерки за […]

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ ЧЕТИРИЕСЕТ И ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЧАШКА / VENDIM PËR THIRRJEN E MBLEDHJES SË DYZET E KATËR TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË ÇASHKËS

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр.5/2002), Претседателот на Советот на општина Чашка, донесе: РЕШЕНИЕЗА СВИКУВАЊЕ ЧЕТИРИЕСЕТ И ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НАСОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЧАШКА Претседателот на Советот на општина Чашка ја свикува 44-та седница на Советот на општина Чашка, која ќе се одржи на 31.08.2020 […]

ЈАВЕН ОГЛАС за формирање на партиципативно тело

Врз основа на член 46 од Законот за урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 32/20), Градоначалникот на Општина Чашка објавува: Ј А В Е Н О Г Л А Сза формирање на партиципативно тело За обезбедување на инклузивност, партиципативност и јавност во процесот на урбанистичкото планирање Градоначалникот распишува Јавен оглас за формирање […]

ОДБЕЛЕЖАН 21-ви АВГУСТ ДЕНОТ НА ОПШТИНА ЧАШКА

Со свечена седница на Советот на Општина Чашка во спечифични услови поради ситуацијата со Ковид 19 како во нашата држава така и во нашата општина , беше одбележан 21-ви август, ден на Општина Чашка. Во склоп на активностите за одбележување на овој настан беше организирана крводарителска акција во организација на Црвениот Крст од наслба Чашка.

Одржана третата форумска сесија

Локалната самоуправа – Чашка со соработка на УНДП и Швајцарската агенција за развој и соработка, а во рамките на проектот “Зајакнување на општинските совети” ја оддржа третата форумска сесија на 13.08.2020 ( вторник ) со почеток во 13:30 часот, локација сала на ООУ Тодор Јанев населба Чашка. При оддржување на форумот се превземаа сите мерки […]

НОВА ОПРЕМА ЗА ЈПКД “ТОПОЛКА” ЧАШКА

Во Општина Чашка денес започна да се реализира проектот , “Набавка на комунална и урбана опрема за општина Чашка” како дел од ЛАГ (Локална Акциона Група) ВАРДАР ЛЕАДЕР средства обезбедени од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година од АФПЗРР – подобрување на условите на жителите во руралните средини, и од буџетот […]

ДОЛНО ЈАБОЛЧИШТЕ ДОБИ НОВ ПЛОШТАД

На површина од 250 метри квадратни се уреди ценатарот во село Долно Јаболчиште со бехатон плочки. Во наредниов период еден дел од плоштадот ќе биде затворен за сообраќај во кој ќе бидат поставени клупи а додека останатиот дел кој е бетониран ќе се користи како јавен паркинг.

АСВАЛТИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИОТ ПАТ КОН СЕЛО ГОРНО ВРАНОВЦИ

Денес започна втората и завршна фаза на комплетно асвалтирање на локалниот патен правец кон с. Горно Врановци од регионален пат Р2344 Чашка – Дреново, во должина од 1,3 км. Минатата година се изврши реконструкција на локалниот пат во должина од 1,5 км ,со почетокот на оваа втора завршна фаза на реконструкција се заокружува комлетно асвалтирање […]