Триесет и втора седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА

СЕДНИЦА НА СОВЕТ

На следниот линк можете да го следите преносот од триесет и втората седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА. На следниот линк можете да го следите продолжението од преносот на триесет и втората седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА.

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КО Оморани

Согласно Член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ 32/20, 111/23), се објавува одобрената ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.3 СЕМЕЈНИ КУЌИ ЗА ВРЕМЕН ПРЕСТОЈ – ВИКЕНД КУЌИ НА КП 1322, КП 1323, КП 1324 И КП 1325, КО ОМОРАНИ, ОПШТИНА ЧАШКА […]

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на КП 444, КО Мелница, општина Чашка

Согласно Член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ 32/20, 111/23), се објавува одобрената Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена В2.8-Градинки, на КП 444, КО Мелница, општина Чашка за увид на јавноста. Во прилог:

Проектна програма за изработка на урбанистички проект

Согласно Член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ 32/20, 111/23), се објавува одобрената ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г3.1 – ИНДУСТРИСКИ СЕРВИСИ, СЕРВИСИ ЗА ОДРЖУВЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, СЕРВИСИ ЗА РЕМОНТ НА ШИНСКИ ВОЗИЛА, СЕРВИСИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКА И ГРАДЕЖНА МЕХАНИЗАЦИЈА НА […]

Информација за локалниот младински совет

Формирање на Иницијативниот одбор за конституирање на Локалното собрание на млади на Општина Чашка е само еден од чекорите за формирање на Локалниот младински совет.Општина Чашка го објавува Јавниот повик за формирање на Иницијативниот одбор, чија задача е да го конституира Локалното собрание на млади. Ова тело ќе биде составено од пет (5) членови, а […]