ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2024 за избор на изработувач на Урбанистички проекти и Стручна Ревизија (втор пат)

Врз основа на чл.45 од Законот за урбанистичко планирање (,,Сл.Весник на РСМ,, бр.32/20, 111/23), Општина Чашка објавува ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2024за избор на изработувач на Урбанистички проекти и Стручна Ревизија(втор пат) Општина Чашка објавува јавен повик за изработување на: ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2024 за избор на изработувач на Урбанистички проекти и Стручна Ревизија (втор пат) можете да […]

ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2024за избор на изработувач на Урбанистички проекти и Стручна Ревизија(втор пат)

Врз основа на чл.45 од Законот за урбанистичко планирање (,,Сл.Весник на РСМ,, бр.32/20, 111/23), Општина Чашка објавува ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2024за избор на изработувач на Урбанистички проекти и Стручна Ревизија(втор пат) Општина Чашка објавува јавен повик за изработување на: ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2024 за избор на изработувач на Урбанистички проекти и Стручна Ревизија(втор пат) можете да го […]

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на КП 651 КО Мелница

Согласно Член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ 32/20, 111/23), се објавува одобрената ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3 – семејни куќи за времен престој –викенд куќи, на КП 651 КО Мелница, Општина Чашка за увид на јавноста.

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена В2.8 Градинки, на КП 444, КО Мелница, О. Чашка

Почитувани граѓани, На 02.02.2024 година од страна на Градоначалникот на Општина Чашка донесена е Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена В2.8 Градинки, на КП 444, КО Мелница, О. Чашка под бр. 09-216/1 и истата е доставена до Министерство за животна средина и просторно […]

Отворен ден со граѓанските организации во Чашка

Тимот на проектот “ЕУ поддршка за Граѓанскиот ресурсен центар” организира отворен ден со граѓанските организации во Чашка на 19 март 2024 (вторник) со почеток во 15:30 часот во Салата на Советот на општина Чашка (во близина на ОУ Тодор Јанев, Чашка). Планирано е средбата да трае околу 1 час. Целта на средбата е да се […]

ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2024за избор на изработувач на Урбанистички проекти и Стручна Ревизија

Врз основа на чл.45 од Законот за урбанистичко планирање (,,Сл.Весник на РСМ,, бр.32/20, 111/23), Општина Чашка објавува ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2024за избор на изработувач на Урбанистички проекти и Стручна Ревизија Општина Чашка објавува јавен повик за изработување на: 1. Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1 Локални (општински) патишта на дел од улица […]

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2024 за избор на изработувач на Урбанистички проекти и Стручна Ревизија

Врз основа на чл.45 од Законот за урбанистичко планирање (,,Сл.Весник на РСМ,, бр.32/20, 111/23), Општина Чашка објавува ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2024за избор на изработувач на Урбанистички проекти и Стручна Ревизија Општина Чашка објавува јавен повик за изработување на: 1.Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена В4.8. Згради на органите на локалната самоуправа на КП […]

СООПШТЕНИЕ ЗА ОБЈАВА ЗА ЈАВЕН УВИД НА Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена В2.8 Градинки, на КП 444, КО Мелница, Општина Чашка

Врз основа на член 62, став (10 ) од Законот за урбанистичко планирање (“Службен Весник на РСМ” бр.32/20, 111/23), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на РМ” бр.05/02), Градоначалникот на општина Чашка објавува: СООПШТЕНИЕЗа организирање на јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена В2.8 Градинки, […]

Триесет и петта седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА

СЕДНИЦА НА СОВЕТ

На следниот линк можете да го следите преносот од триесет и петтата седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА. На следниот линк можете да го следите продолжението на преносот од триесет и петтата седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА.