На линковите подолу можете да ги превземете:

Правилник за систематизација на Општина Чашка

Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Чашка